High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat

Partnerske institucije

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, osnovan 1939, školuje stručnjake kompetentne za rad u svim oblastima farmaceutske delatnosti, kao i za rad u biohemijskim laboratorijama. Nastava na Farmaceutskom fakultetu je organizovana kroz integrisane akademske studije (2 modula), specijalističke studije (18 modula) i doktorske akademske studije (12 modula). Osim nastavnih aktivnosti Farmaceutski fakultet je posvećen i naučno-istraživačkom radu koji se između ostalog ostvaruje i saradnjama sa nacionalnim i naučno-istraživačkim institucijama iz inostranstva. U 2018. godini, na Šangajskoj listi u oblasti Farmacije i farmaceutskih nauka, Univerzitet u Beogradu se nalazio u grupi 200 najboljih univerziteta na svetu. Fakultet ostvaruje dobru saradnju i sa kolegama iz prakse kroz veliki broj poslova koje obavlja po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa privrednim subjektima.


Medicinski fakultet je jedan od najstarijih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Osnovan 1920. godine, sa preko 500 diplomiranih doktora medicine, 30 magistara i 170 doktora medicinskih nauka godišnje predstavlja vodeću visokoškolsku instituciju za obrazovanje medicinskog kadra u Srbiji. Naučno-istraživački rad na Medicinskom fakultetu zasnovan je na integraciji bazičnih i kliničkih istraživanja. Ovakvim pristupom omogućen je transfer znanja stečenih osnovnim istraživanjima u kliničku praksu, što doprinosi bržem razvoju dijagnostičkih I terapijskih procedura. Naučno-istraživačke laboratorije Medicinskog fakulteta su specijalizovane za eksperimentalna istraživanja u različitim naučnim oblastima. One ostvaruju blisku saradnju sa klinikama i bolnicama koje su nastavne baze fakulteta i na kojima se sprovode kliničke studije. Takođe, Medicinski fakultet učestvuje u realizaciji velikog broja internacionalnih projekata, kako naučno-istraživačkih, tako i projekata koji se bave unapređenjem nastave.


Ginekološko –akušerska klinika "Narodni Front" je osnovana 1955. godine. Sa preko 6500 porođaja u toku godine predstavlja najveće porodilište u Srbiji. Klinika "Narodni Front" je visoko specijalizovana ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ona pruža preventivne, dijagnostičke i terapijske usluge ženama i novorođenim bebama. Na klinici rade specijalisti iz oblasti ginekologije i akušerstva, pedijatrije, transfuziologije, medicinske biohemije i interne medicine. Takođe, Klinika je i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Visok kvalitet usluga koji je postignut kroz razvoj resursa i primenu najnovijih znanja i tehnologija iz oblasti ginekologije i akušerstva, čini kliniku "Narodni Front" vodećom institucijom u ovoj oblasti zdravstva, ne samo u Srbiji već i šire na Balkanu.