High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat
 
datum događaj
01.01.2022. Početak realizacije projekta                                                                                      
25.07.2022. Doc. dr Jasmina Ivanišević je održala predavanje pod nazivom "High density lipoprotein and extracellular vesicles: common role in high-risk pregnancy" i predstavila Projekat na 7. međunarodnoj letnjoj školi čija je tema bila "Tečna biopsija" (7th International Summer School "Liquid biopsy") pod pokroviteljstvom CEEPUS (Central European Exchange for University Studies) programa, a koja se od 20. do 25. jula 2022. godine održala u Portorožu u Sloveniji.
24.09.2022. Na XXII Kongresu medicinske biohemije i laboratorijske medicine održanom od 12. do 14. septembra u Beogradu, projekat HI-MOM predstavljen je izlaganjima prim. dr sc. Daniele Ardalić i asist. Tamare Antonić, a diskusija o preliminarnim rezultatima vođena je na sesijama posvećenim reproduktivnom zdravlju žene i unapređenju zdravlja dece koje su moderirale prof. dr Aleksandra Stefanović i prof. dr Jelena Vekić.
11.10.2022. Prvi naučnoistraživački rad, zasnovan na rezultatima dobijenim u okviru projekta HI-MOM koji finansira Fond za nauku RS, objavljen je u časopisu Metabolites (IF 5.581). Ceo rad može se pronaći na linku: https://www.mdpi.com/2218-1989/12/10/959
15.10.2022. Na VIII Kongresu farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem , održanom od 12. do 15. oktobra 2022. u Beogradu, osnovne ciljeve i očekivane ishode Projekta HI-MOM predstavila je rukovodilac Projekta , prof. dr Aleksandra Stefanović. Pored toga, prof. dr Aleksandra Zeljković je na sesiji posvećenoj oksidativnom stresu predstavila rezultate Projekta dobijene u ovoj oblasti.