High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat
Dr. sc Tamara Gojković

Dr. sc Tamara Gojković

 

Tamara Gojković je docent na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Tokom osnovnih i doktorskih studija realizovala je boravak u istraživačkoj laboratoriji kompanije GlaxoSmithKline (Kairo, Egipat), te na Frmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalističke akademske studije, modul biohemijska dijagnostika, završila je 2017. godine, a doktorsku disertaciju odbranila je 2018. godine. Učestvovala je u realizaciji više međunarodnih i nacionalnih projekata. Od 2021. rukovodilac je projekta Fonda za nauku "Preeclampsia metabolic phenotype network (PEMPNet)" (saradnja sa prof. dr Vesna Garović, Mayo Clinic, MN, USA). Fokus istraživanja usmerila je ka lipidomici i anlizi različitih neholesterolskih sterola GC/FID, GC/MS i HPLC-MS/MS tehnikama, u cilju identifikacije individualnih poremćaja homeostaze steroidnih molekula. Autor je 29 radova u domaćim i međunarodnim časopisima (hi-indeks: 8). Član je Evropske mreže za istraživanje oksisterola (ENOR), urednik časopisa Journal of Medical Biochemistry i recenzent u međunarodnim časopisima. Čaln je Tima za promociju Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.