High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat
Dr sc. Snežana Jovičić

Dr sc. Snežana Jovičić

 

Snežana Jovičić je zaposlena kao docent i naučni saradnik na Katedri za medicinsku biohemiju Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta. Specijalističke zdravstvene studije iz medicinske biohemije završila je 2011. godine. Doktorsku disertaciju je odbranila 2013. godine. Od 2002. do 2022. godine radila je u Centru za medicinsku biohemiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, od 2012. do 2022. godine kao načelnik Odeljenja u Klinici za kardiohirurgiju. Imenovana je za Šefa Laboratorije za medicinsko biohemijske analize na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2023. godine. Istraživački fokus dr sc. Snežane Jovičić je usmeren ka biomarkerima rizika za kardiovaskularne bolesti. Kao autor ili koautor objavila je ukupno 31 rad u domaćim i međunarodnim časopisima (h-indeks: 9). Ko-urednik je časopisa Journal of Medical Biochemistry i recenzent u nekoliko međunarodnih časopisa. Predsednik je Društva medicinskih biohemičara Srbije i Sekretar Izvršnog odbora Evropske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (EFLM), gde je uključena u rad nekoliko radnih grupa. Član je EFLM Akademije i EFLM Registra specijalista laboratorijske medicine.