High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat
Dr Sc. Milica Miljković Trailović<br> 

Dr Sc. Milica Miljković Trailović
 

 

Milica Miljković Trailović je zaposlena kao asistent sa doktoratom i naučni saradnik na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju je odrbranila 2018.godine, a specijalističke akademske studije, modul biohemijska dijagnostika, završila je 2020. godine. Istraživački fokus dr sc. Milice Miljković Trailović je usmeren ka analizi parametara redoks statusa, ka ispitivanju inflamatornih markera, kao i strukture i funkcije lipoproteinskih čestica u različitim patološkim stanjima. Učestvovala je u realizaciji više međunarodnih i nacionalnih projekata. Kao autor ili koautor objavila je ukupno 41 rad u domaćim i međunarodnim časopisima (hi-indeks: 14). Recenzent je u nekoliko međunarodnih časopisa. Član je Evropskog udruženja sa aterosklerozu kao i EFLM Akademije (Akademija Evropske federacije za laboratorijsku medicinu). Pored toga, dr sc. Milica Miljković Trailović je i član Društva medicinskih biohemičara Srbije, Biohemijskog društva Srbije, kao i Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju.