High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat
Dr sc. Marija Sarić Matutinović<br> 

Dr sc. Marija Sarić Matutinović
 

 

Marija Sarić Matutinović je zaposlena kao asistent i istraživač saradnik na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2012. godine sa prosečnom ocenom 9,18. Nakon diplomiranja obavila je obavezni pripravnički staž u Centru za medicinsku biohemiju, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i položila državni ispit za magistra farmacije – medicinskog biohemičara 2013. godine. Doktorsku tezu odbranila na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, modul Medicinska biohemija, 2022. Godine. Marija Sarić Matutinović je učestvovala u realizaciji 1 nacionalnog naučnoistraživačkog projekta i trenutno je član projektnog tima HI-MOM projekta (Fond za nauku Republike Srbije). Do sada je kao autor i koautor objavila 10 radova u međunarodnim i domaćim časopisima od značaja, od kojih je 9 objavljeno u časopisima sa SCI liste (h-indeks: 2). Istraživačko interesovanje Marije Sarić Matutinović primarno uključuje oblast laboratorijske endokrinologije, sa fokusom na poremećaje štitne žlezde, autoimunost štitne žlezde i Grejvsovu orbitopatiju. Marija Sarić Matutinović je učestvovala u istraživanju inflamatornih, metaboličkih i oksidativnih promena u različitim patologijama, kao i u ispitivanju biomarkera, kao potencijalnih dijagnostičkih, prognostičkih i prediktivnih indikatora. Član je Društa medicinskih biohemičara Srbije, Komore medicinskih biohemičara Srbije, EFLM Akademije (Akademija Evropske federacije za laboratorijsku medicinu), kao i član radnih grupa dve tekuće COST akcije.