High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat
Dr. sc Jelena Munjas

Dr. sc Jelena Munjas

 

Jelena Munjas (rođena Joksić) trenutno je zaposlena kao docent na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobitnica je nagrade "Profesor Ivan Berkeš" za najboljeg studenta školske 2009/2010 godine i stipendije Republike Srbije za 1000 najboljih studenata završne godine studija Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je 2018. godine. Učestvovala je u 4 nacionalna, 3 međunarodna bilateralna projekta i 7 međunarodnih COST akcija. Učestvovala je na nekoliko međunarodnih kurseva i škola i osvojila nagradu na "Digital droplet PCR grant challenge" kompanije Labena doo. Kao autor ili koautor objavila je 21 rad sa SCI liste (H-indeks: 8). Istraživački interes Munjas Jelene uglavnom je usmeren na otkrivanje i validaciju nekodirajućih RNK, sa fokusom na cirkulišuće mikroRNK, kao biomarkera bolesti udruženih sa aterosklerozom i preeklampsije. Recenzent je u nekoliko međunarodnih časopisa kategorije M20. Član je Srpskog biohemijskog društva, Društva medicinskih biohemičara Srbije, kao i EFLM akademije i predstavnik je u Međunarodnoj federaciji kliničke hemije i laboratorijske medicine: IFCC: Task Force for Young Scientists.