High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat
Dr. sc Jasmina Ivanišević

Dr. sc Jasmina Ivanišević

 

Jasmina Ivanišević je trenutno zaposlena u zvanju docenta na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta-Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranila 2016. godine. Saradnik na naučnim projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i saradnik na više međunarodnih projekata. Kao autor ili koautor objavila je 30 naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima (prema podacima indeksne baze Scopus H-indeks je 11). Istraživački rad dr sc. Jasmine Ivanišević je zasnovan na ispitivanju parametara oksidativnog stresa i antioksidativne zaštite, zatim parametara inflamacije i lipidnog statusa kod pacijenata sa različitim bolestima i utvrđivanju značaja pomenutih parametara u dijagnostici i praćenju oboljenja. Recenzent je u više međunarodnih časopisa kategorije M20. Bila je angažovana u radu nacionalnih naučnih i stručnih organizacija, kao i stručnih tela Farmaceutskog fakulteta. Član Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju, Biohemijskog društva Srbije (član Odbora za ulogu nauke u društvu) i Društva medicinskih biohemičara Srbije (član Komiteta mladih istraživača).