High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat
Dr. sc Aleksandra Zeljković

Dr. sc Aleksandra Zeljković

 

Aleksandra Zeljković je zaposlena na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a trenutno je u zvanju vanrednog profesora. Doktorsku disertaciju odbranila je 2011. godine. Njen dosadašnji istraživački rad obuhvata učešće u realizaciji dva nacionalna naučno-istraživačka projekta i više međunarodnih i projekata bilateralne saradnje, te preko 70 objavljenih naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima (Hiršov indeks 15). Kroz ceo istraživački rad Aleksandra Zeljković se bavi ispitivanjem promena metabolizma lipida u različitim fiziološkim i patofiziološkim stanjima, sa posebnim fokusom na analizu strukturnih i funkcionalnih svojstava lipoproteina visoke gustine (HDL). Recenzent je u više međunarodnih naučnih časopisa. Član je Evropske mreže za istraživanje oksisterola, član Odbora za obrazovanje Biohemijskog društva Srbije, kao i član Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju i Društva medicinskih biohemičara Srbije.