High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat
Dr. sc Aleksandra Stefanović

Dr. sc Aleksandra Stefanović

Rukovodilac projekta

Aleksandra Stefanović je vanredni profesor na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta-Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranila je 2011. godine. Učestvovala je u realizaciji 2 nacionalna naučno-istraživačka projekta i više međunarodnih i projekata bilateralne saradnje. Bibliografija Aleksandre Stefanović obuhvata preko 80 naučnih radaova u međunarodnim i nacionalnim časopisima (prema podacima indeksne baze Scopus hi indeks je 21). Naučno istraživački rad Aleksandre Stefanović, baziran je u osnovi na proučavanju oksidativnog statusa u različitim patofiziološkim stanjima. Poslednjih deset godina naučno istraživački rad Aleksandre Stefanović uglavnom je okrenut ispitivanju različitih metaboličkih aspekata fiziološke i visoko rizične trudnoće. Recenzent je u više međunarodnih naučnih časopisa. Član je Uprvanog odbora Biohemijskog društva Srbije, član je Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju kao i Društva medicinskih biohemičara Srbije.