High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat

Laboratorija

Agilent Technologies 1290 LC/6420 Triple Quadrupole LC/MS je HPLC uređaj spregnut sa masenim detektorom. U realizaciji projekta koristi se za karakterizaciju lipidoma i ispitivanje epigenetskih promena.


Sistem za vertikalnu elektroforezu (Hoefer) koristi se za razdvajanje lipoproteinskih subfrakcija.


Biohemijski analizator Mindray BS200E se koristi za određivanje parametara inflamatornog statusa kao i ispitivanje funkcionalnosti HDL čestica.


Biohemijski analizator Ilab 300 Plus se koristi za određivanje parametara oksidativno-stresnog statusa.


Real-time PCR 7500 se koristi za reverznu transkripciju izolovane RNK i određivanje nivoa genske ekspresije iz mononuklearnih ćelija periferne krvi u realizaciji ovog projekta.


Amersham Pharmacia Biotech sistem za submarine elektroforezu se koristi za ispitivanje integriteta izolovanih nukleinskih kiselina.


SPECTROstar Nano MicroPlate Reader se koristi za očitavanje rezultata imunohemisjkih testova za analizu proteoma HDL čestica.