High density lipoprotein Metabolome research to improve pregnancy outcome, Hi-MOM project,
			Hi-MOM projekat

Trudnoća je jedan od najvažnijih događaja u životu žene sa dugoročnim fiziološkim i psihološkim značajem. Međutim, trudnoća nije važna samo sa pojedinačne tačke gledišta, već je po svom uticaju na društvo u celini neuporediva sa bilo kojim drugim individualnim fenomenom. Uprkos izuzetnom napretku u praćenju i unapređenju zdravlja majke i ploda postignutom u prethodnim decenijama, obezbeđivanje povoljnog ishoda trudnoće je i dalje među osnovnim prioritetima Svetske zdravstvene organizacije. Iako se trudnoća u najvećem broju slučajeva iznese bez komplikacija, ipak je procenjeno da 15% žena u toku trudnoće razvije neku od komplikacija. Takođe, ne treba zanemariti ni činjenicu da su visoko rizične trudnoće veliko finansijsko opterećenje za zdravstvene sisteme.

Iako će se većina zdravstvenih poremećaja indukovanih trudnoćom spontano povući na porođaju ili neposredno posle njega, sve više dokaza ukazuje na to da su komplikacije trudnoće povezane sa značajnim rizikom za nastanak kardiometaboličkih poremećaja kao što su gojaznost, dijabetes ili kardiovaskularne bolesti, kako kod majke, tako i kod deteta u kasnijem životu. Zbog toga se može reći da je trudnoća specifična životna faza sa potencijalnim dugoročnim uticajem na zdravlje majke i njenog potomstva. Ipak, etiologija i patogeneza komplikacija trudnoće još uvek nisu u potpunosti razjašnjene. Zbog toga u savremenoj medicini postoji velika potreba, kako za identifikacijom pouzdanih biomarkera komplikacija u trudnoći, tako i za definisanjem adekvatnih preventivnih i terapijskih mera u cilju obezbeđivanja povoljnog ishoda.

Projekat HI-MOM bavi se istraživanjem promena metabolizma lipida u toku trudnoće. Okosnicu projekta čini detaljno ispitivanje uloge lipoproteina visoke gustine (HDL) u visoko rizičnoj trudnoći i trudnoći bez komplikacija, koje će obuhvatiti analizu njegovog proteoma i lipidoma, kao i genetskih aspekata koji na njih utiču. Ovakav pristup omogućava da se u sklopu kompleksnog profilisanja HDL čestica identifikuju biomarkeri značajni za predviđanje razvoja komplikacija trudnoće. Praćenjem različitih strukturnih i funkcionalnih promena HDL čestica od prvog trimestra do porođaja, projekat HI-MOM nastoji da unapredi rano prepoznavanje i kontrolu kratkoročnih, ali i dugoročnih ishoda trudnoće.

Istraživanje sprovedeno uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, broj projekta 7741659, HIgh-density lipoprotein MetabolOMe research to improve pregnancy outcome-HI-MOM